SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 2014/2015
26.08.2014

ZAŁOŻENIA:
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
b. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dyd.-wych.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
b. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
c. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie wg skali i w formach przyjętych w szkole,
d. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
e. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru ) z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
f. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
g. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

SZCZEGÓŁOWY OPIS
1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.
2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest jeden raz w ciągu roku szkolnego, nie później
niż tydzień przed zakończeniem zajęć w danym semestrze.
3. W klasach I-III gimnazjum:
a. ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna wyrażona jest w stopniach wg skali 1-6
( 1 – niedostateczny, 2 – dopuszczający, 3 – dostateczny, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry, 6 – celujący),
4. Ustala się, że ocena śródroczna i roczna wystawiana jest przez nauczycieli przedmiotowców według następujących zasad:
a. na początku roku szkolnego każdy nauczyciel informuje o sposobach sprawdzania osiągnięć z danego przedmiotu,
b. uczeń uzyskuje określoną ilość punktów z poszczególnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności określonych w nauczycielskich systemach oceniania,
c. ocena śródroczna i końcoworoczna jest przeliczana na oceny wg następującej skali:
poniżej 35% – niedostateczny
35% – 49% – dopuszczający
50% – 67% – dostateczny
68% – 85% – dobry
86% – 100% – bardzo dobry
powyżej 100% – celujący
d. uczeń podlega wszystkim formom sprawdzenia wiadomości i umiejętności, które zostały przewidziane dla danego przedmiotu, w przeciwnym przypadku uzyskuje 0 punktów z danej formy sprawdzania; nie wszyscy uczniowie muszą mieć jednakową ilość punktów bazowych; nauczyciel ma prawo dodatkowo sprawdzić wiadomości i umiejętności ucznia z wybranej formy,
e. na początku i na końcu każdego roku szkolnego w każdej klasie mogą zostać przeprowadzone niezapowiedziane przedmiotowe testy kompetencji; uzyskane punkty są dopisywane każdemu uczniowi. Wyniki tych testów nie podlegają poprawie.
f. uczeń ma możliwość poprawienia ocen z form pisemnych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uzyskuje wtedy taką ilość punktów, jaką uzyskał na poprawie (ale nie może uzyskać mniej niż w pierwszym podejściu). Ostateczne terminy poprawiania ocen mijają 16 stycznia i 19 czerwca,
g. uczeń nieobecny na danej formie sprawdzania wiedzy otrzymuje 0 punktów z komentarzem o konieczności zaliczenia tej formy,
h. uczeń może uzyskać dodatkowe punkty, które nie zwiększają jego bazy, a pozwalają na znalezienie się w wyższej kategorii procentowej za:
– aktywność na lekcji – dwa plusy to 1 punkt,
– udział w konkursach: na szczeblu szkolnym – 3 pkt. za 50% prawidłowych odpowiedzi, 5 pkt. za 70%, 10 pkt. za 100%; na szczeblu rejonowym – 10 pkt. za 70%, 20 pkt. za więcej; na szczeblu wojewódzkim – ocena celująca dla laureata,
– prace dodatkowe – do 10 pkt. (1 praca w semestrze – kryteria oceniania w nauczycielskich systemach oceniania),
– referaty – do 10 pkt.
– prowadzenie lekcji – do 10 pkt.
– systematyczność – 5 % bazy przedmiotowej uzyskanej przez danego ucznia(zawsze był przygotowany do lekcji, czyli nie wykorzystał X, ze wszystkich form sprawdzania wiadomości zawsze uzyskiwał w pierwszym terminie co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.
i. każdy uczeń raz w semestrze ma prawo zgłosić nieprzygotowanie, co zwalnia go w danym dniu z każdej formy sprawdzania wiadomości oprócz testów, sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek;
• uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie w momencie egzekwowania danej formy sprawdzania wiadomości;
• niewykorzystane nieprzygotowanie z I semestru przechodzi w postaci premii na II semestr;
j. w przypadku długotrwałej choroby ucznia w końcowej części semestru lub innych zdarzeń losowych może on otrzymać ocenę semestralna lub roczną wynikającą z mniejszej ilości form sprawdzania wiadomości.
5. Uczeń, który ściągał, odpisywał zadanie domowe, korzystał z podpowiedzi otrzymuje z danej formy sprawdzania osiągnięć 0 punktów i nie ma możliwości poprawienia oceny,
6. Informacje o postępach i trudnościach ucznia przekazywane są przez wychowawcę na zebraniach rodziców lub podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą i nauczycielami w godzinach konsultacji nauczycielskich.
7. Na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej poszczególni nauczyciele ustnie informują uczniów o proponowanych ocenach.
8. W tym samym terminie wychowawca klasy na spotkaniu z rodzicami informuje na piśmie
wszystkich rodziców o propozycjach ocen śródrocznych lub rocznych, inne informacje przekazuje ustnie. Rodzic potwierdza odbiór podpisem na liście obecności. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu informacyjnym jest on wzywany do szkoły w innym terminie i powiadamiany o propozycjach ocen. Jeśli nie stawi się na wezwanie jest powiadamiany listem poleconym.
9. Ocenę semestralną wystawia się zgodnie z ustaloną skalą, biorąc pod uwagę procent punktów uzyskanych w danym semestrze.
Ocenę na koniec roku szkolnego wystawia się zgodnie z ustaloną skalą, biorąc pod uwagę procent punktów uzyskanych w całym roku szkolnym.
10. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej w I semestrze ma on obowiązek zaliczyć treści podstawy programowej z danego semestru na minimum 35% punktów. Uczeń, który zaliczy I semestr, otrzymuje w II semestrze punkty dodatkowe stanowiące uzupełnienie brakujących punktów w I semestrze (do wymaganych 35% punktów).
11. Warunkiem otrzymania dopuszczającej oceny końcoworocznej z danego przedmiotu jest uzyskanie w każdym z semestrów minimum 35% punktów możliwych do zdobycia.
12. Na oceny końcoworoczne uczniów klasy trzeciej mają wpływ wyniki egzaminów gimnazjalnych. Jeśli uczniowie uzyskają odpowiedni procent punktów z języka polskiego, historii, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym ocena końcoworoczna zostanie podwyższona według skali obowiązującej w WSO. W przypadku uzyskania niższego wyniku egzaminu ocena nie ulegnie zmianie.

13. Z uwagi na niewielką ilość zadań egzaminacyjnych z fizyki, biologii, chemii, geografii i wiedzy o społeczeństwie wprowadza się możliwość dopisania, na życzenie ucznia, do ocen cząstkowych uzyskanych na egzaminie punktów. Będą one miały wpływ na ocenę końcoworoczną.

14. Uczeń, który z języka polskiego, matematyki, historii lub języka obcego na poziomie podstawowym uzyska wynik maksymalny otrzyma z danego przedmiotu celującą ocenę końcoworoczną.

15. Uczniowie przyjęci do szkoły w II półroczu otrzymują na koniec roku ocenę będącą średnią ocen z I i II semestru. W przypadku średniej 2,5; 3,5; 4,5 uczeń otrzymuje ocenę zaokrąglona w górę. Nie dotyczy to uczniów, którzy w I semestrze otrzymali ocenę niedostateczną lub byli nieklasyfikowani.
16. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny .
17. Warunki i tryb egzaminu klasyfikacyjnego:
a. w ciągu dwóch dni po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej rodzice lub prawni opiekunowie ucznia uprawnionego do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego składają podanie do dyrektora szkoły z prośbą o przeprowadzenie egzaminu,
b. dyrektor rozpatruje podanie, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ustala termin egzaminu i wyznacza nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie egzaminu,
c. formę egzaminu, uzależnioną od specyfiki przedmiotu, ustala uprawniony nauczyciel, on również przygotowuje zestawy egzaminacyjne,
d. pracę egzaminacyjną sprawdza nauczyciel egzaminujący.
18. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia, który z powodów nieusprawiedliwionych opuścił więcej niż połowę zajęć.
19. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a. realizujący indywidualny program lub tok nauki,
b. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
20. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
21. Warunki i tryb egzaminu poprawkowego:
a. następnego dnia po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej wychowawcy informują rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości zdawania egzaminu poprawkowego przez ucznia,
b. w ciągu trzech dni po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły podanie z prośbą o przeprowadzenie egzaminu,
c. egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych,
d. termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich,
e. egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły,
f. uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły,
g. uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,
h. rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu; uczeń jest zobowiązany do zaliczenia treści programowych danego przedmiotu do końca pierwszego semestru nowego roku szkolnego na co najmniej 35 %,
i. uczeń kończy gimnazjum, jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego i na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej lub zdał egzamin poprawkowy z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w wyjątkowych przypadkach z dwóch.
22. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a. uczeń zobowiązany jest do uzyskania ocen ze wszystkich przewidzianych form sprawdzania osiągnięć dla danego przedmiotu na dany semestr oraz wykorzystania wszystkich możliwości poprawienia ocen cząstkowych przewidzianych w szkolnym systemie oceniania,
b. jeśli uzyskana ocena nadal nie satysfakcjonuje ucznia, może on przystąpić na wniosek swój lub rodziców do egzaminu sprawdzającego z danego przedmiotu,
c. egzamin sprawdzający przeprowadza w trybie natychmiastowym powołana przez dyrektora komisja,
d. ocena ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna (nie może być ona niższa od proponowanej),
e. w przypadku kwestionowania proponowanej oceny zachowania uczeń lub rodzic (opiekun prawny) powinien wskazać kryterium, w którym, wg niego, zaniżono przyznane punkty.
23. Warunki i tryb egzaminu sprawdzającego:
a. w przypadku gdy uczeń lub jego rodzice uważają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalenia w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych mogą zgłosić swoje zastrzeżenia,
b. jeśli zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne, dyrektor powołuje komisję, która:
• w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
• w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego,
c. komisja działa zgodnie z trybem §17 rozporządzenia ministra edukacji i sportu z dnia 7 września 2004 roku.
24. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
25. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
26. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza.
27. W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego nauczyciele informują uczniów
o wymaganiach przedmiotowych, sposobach sprawdzania osiągnięć i metodach budowania oceny śródrocznej i rocznej oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
28. Na pierwszym spotkaniu z rodzicami wychowawca informuje rodziców, że wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych udostępnione są w bibliotece szkolnej. Informuje ich także o sposobach sprawdzania osiągnięć oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej.
29. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
30. Dla umożliwienia bieżącego informowania uczniów i rodziców, podsumowania osiągnięć
ucznia i klasy oraz doskonalenia pracy nauczyciele gromadzą informacje bieżące dotyczące:
a. osiągnięć i braków ucznia oraz klasy w zakresie wymagań programowych,
b. wyników sprawdzania osiągnięć uczniów wskazanymi na początku roku szkolnego sposobami, a zawartymi w dzienniku lekcyjnym klasy,
c. w szkole przyjmuje się określone sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
• test – pisemne sprawdzenie wiadomości z zakresu danej grupy przedmiotów obejmujące wszystkie poznane dotąd treści i umiejętności,
• sprawdzian – pisemne sprawdzenie wiadomości z jednego przedmiotu obejmujące jeden wyznaczony dział lub grupę zagadnień,
• sprawdzian sprawnościowy – zapowiedziane sprawdzenie określonych umiejętności z wychowania fizycznego,
• kartkówka – pisemne sprawdzenie wiadomości z jednego przedmiotu z zakresu ostatnich trzech tematów lekcji lub znajomości lektury,
• dyktando – pisanie ze słuchu,
• zadania – zadania, które nauczyciel sprawdzi danemu uczniowi; mogą mieć one różną formę,
• dłuższa forma wypowiedzi pisemnej – różnorodne formy wypowiedzi pisemnej (charakterystyka, rozprawka, recenzja, opis itp.),
• odpowiedzi ustne – wypowiedzi na forum klasy zarówno bezpośrednie na lekcji, jak i przygotowane wcześniej w domu; (nie dotyczy ona uczniów posiadających odpowiednie orzeczenie PPP),
• ćwiczenia – zadania wykonywane na tablicy na forum klasy lub w zeszycie,
• recytacja – ustna interpretacja tekstu literackiego wyuczonego na pamięć,
• znajomość mapy – odpowiedź ustna na forum klasy lub w postaci pracy pisemnej (np. praca na konturówkach) sprawdzająca znajomość mapy,
• prace plastyczne – prace wykonane w wyznaczonej formie i określoną techniką kształcącą umiejętności plastyczne,
• prace techniczne – prace wykonane w wyznaczonej formie i określoną techniką kształcące umiejętności techniczne,
• dokumentacja techniczna,
• prace kontrolne – prace podsumowujące w postaci elektronicznej (pliku) informatyczne umiejętności ucznia z danego działu lub grupy zagadnień,
• praca dodatkowa – samodzielnie wykonane opracowania wygłoszone na forum klasy, indywidualne lub zbiorowe pokazy przygotowane przez uczniów; samodzielne prowadzenie fragmentów lekcji, wykonywanie pomocy dydaktycznych, folderów, albumów, gazetek,
• tłumaczenia/czytanie – ustne i pisemne tłumaczenie fragmentów tekstów i zdań z języków obcych,
• rozumienie tekstu czytanego,
• rozumienie tekstu słuchanego,
• aktywność na lekcji – czynny udział ucznia w lekcji (2 „+” za aktywność to1 pkt.),
• przygotowanie do lekcji wychowania fizycznego,
• konkursy,
• realizacja projektów – działania grupowe; zespołowa praca nad rozwiązaniem określonego problemu z danego przedmiotu lub kilku przedmiotów,
d. ilość form sprawdzania osiągnięć dla poszczególnych przedmiotów określa załącznik nr 1.
31. Informowanie o postępach w nauce może mieć charakter bezpośredni ( zebrania ogólno-
szkolne, klasowe, indywidualne rozmowy, zapowiedziana wizyta w domu ucznia) lub pośredni
(rozmowa telefoniczna, korespondencja listowna, adnotacje w zeszycie korespondencji z rodzicami ).

32. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: frekwencję, wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
33. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy, biorąc pod uwagę opinię rady pedagogicznej, innych pracowników szkoły, zespołu uczniowskiego oraz samoocenę ucznia.
34. Zachowanie ucznia ocenia się w kategoriach opisowych zawartych w Systemie oceniania zachowania.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s