SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

26.08.2014 r.

PUBLICZNE GIMNAZJUM W ZABORZE
ROK SZKOLNY 2014/2015

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

I Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) frekwencja;
2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
4) dbałość o honor i tradycje szkoły;
5) dbałość o piękno mowy ojczystej;
6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
7) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
8) okazywanie szacunku innym osobom;
9) realizacja projektu edukacyjnego.

1) Frekwencja: 0-15p.

1. Godziny nieusprawiedliwione i ucieczki (0-10p)
– odejmuje się po jednym punkcie za każdą nieusprawiedliwioną godzinę.

2. Spóźnienia (0-5p)
• za każde spóźnienie odejmuje się 1 p. w tej kategorii.

2) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 0-10p.

1. Noszenie stosownego stroju (2p).
2. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia (przygotowanie do lekcji, noszenie
podręczników, przyborów) (4p).
3. Aktywny udział w imprezach oraz uroczystościach klasowych i szkolnych
odbywających się w trakcie zajęć lekcyjnych (2p).
4. Nieużywanie telefonów komórkowych na lekcjach (2p).

3) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 0-10p.

1. Reprezentowanie szkoły na terenie szkoły i na zewnątrz w konkursach, zawodach itp.
(2p).
2. Odnoszenie sukcesów w konkursach i zawodach (2p).
3. Praca w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań (2p).
4. Promowanie szkoły (2p).
5. Dbanie o mienie szkoły (2p).

4) Dbałość o honor i tradycje szkoły: 0-5p.

1. Stosowne zachowanie podczas uroczystości szkolnych oraz na wyjazdach szkolnych,
konferencjach i innych uroczystościach (2p).
2. Noszenie stroju galowego (1p).
3. Organizowanie lub współorganizowanie imprez i uroczystości(2p).

5) Dbałość o piękno mowy ojczystej: 0-5p.

1. Nieużywanie wulgaryzmów (3p).
2. Zwracanie się do siebie i innych w sposób kulturalny (2p).

6) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 0-10p.

1. Niestwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu i innych
(2p).
2. Niestosowanie używek (2p).
3. Stosowne zachowanie się podczas przerw (2p).
4. Nieprzynoszenie niebezpiecznych narzędzi na teren szkoły (2p).
5. Nieprzynoszenie niebezpiecznych substancji (2p).

7 ) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 0-30p.

1. Bycie życzliwym w kontaktach z ludźmi, kulturalne zachowywanie się w miejscach
publicznych, nieobrażanie innych w kontaktach bezpośrednich i wykorzystujących
nowoczesne technologie (0-10p).
2. Nieprzeszkadzanie na lekcji (rozmawianie, chodzenie po klasie, rozpraszanie innych
uczniów itp. (20p).

8) Okazywanie szacunku innym osobom: 0-5p.

1. Kulturalne rozwiązywanie konfliktów z rówieśnikami i dorosłymi (np. reagowanie na
przejawy zła) (3p).
2. Zachowywanie odpowiedniej postawy podczas rozmowy z rówieśnikami i dorosłymi (2p).

9) Realizacja projektu edukacyjnego: 0-5p.

Przeliczanie punktów na oceny:

Ocena/ Wymagana liczba punktów

wzorowa 95 – 86
bardzo dobra 85 – 68
dobra 50 – 67
poprawna 49 – 35
nieodpowiednia 35 – 0
naganna*

Uwagi:
* Ocenę naganną uzyskuje uczeń, który w rażący sposób naruszył obowiązujące zasady
współżycia społecznego i mimo podejmowanych działań wychowawczych nie zmienił
swojej postawy.
– W przypadku, kiedy zachowanie ucznia nie będzie odnosiło się do określonej kategorii
w wymienionych punktach, Rada Pedagogiczna zadecyduje o tym, w której kategorii
przyznać lub odjąć punkty.
– Rodzice (opiekunowie prawni ) mają prawo zgłosić wychowawcy klasy informacje
dotyczące zachowania uczniów.
– W przypadku otrzymania przez ucznia w kryterium frekwencja 0 punktów
wychowawca ma prawo obniżyć ocenę z zachowania o jeden stopień za każde następne
nieusprawiedliwione 7 godzin lub każdą 1 godzinę ucieczki.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s